Organigram

Bestuur

Functie Ingevuld door
Voorzitter Werner Vanden Eynde

Secretaris – Gerechtigd correspondent:

 • Ledenbeheer
 • Wedstrijdsecretaris
 • Kalender – contact Sportdienst
 • Ploegverantwoordelijke
 • Vergadering verbond en sportraad
Johan Vanden Eynde

Algemene zaken:

 • Beheer vrijwilligers
 • Organisatie Evenementen
 • Beheer materiaal
Simon Vanhentenrijk – Joris Vanden Eynde

Communicatie:

 • Beheer website
 • Interne communicatie
 • Externe communicatie
Joni Haeck (webmaster) - Bart Ver Elst

Commerciële zaken & PR:

 • Werving sponsoring
 • Shirtsponsoring
 • Facebook
Dylan Malicheff – Jonas Bracké

Financiële zaken:    

 • Boekhouding
 • Ledenadministratie
Stijn Vanden Eynde – Tim Vranckx
Wedstrijdorganisatie Koen Vanhentenrijk

Sporttechnische zaken:

 • Sportechnisch verantwoordelijke
 • Trainer
Tim Vranckx – Stefaan Van Hamme – Stef Maginelle (kiné)
Jeugdcoördinator Tim Vranckx

                                                                                             

De voorzitter

Functieomschrijving

De voorzitter geeft leiding aan een ploeg bestuurders. Hij coördineert de taken en waakt over de kwaliteit van de uitvoering. Hij stimuleert, inspireert en motiveert al de medewerkers en anticipeert bij problemen. Hij vertegenwoordigt de club en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.

Taakomschrijving

-         leiding dagelijks bestuur

-         leiden van de vergaderingen van de Raad van Bestuur

-         externe representatie (sponsors, huldigingen, politiek,…)

-         interne representatie (activiteiten, infovergaderingen,…)

-         coördineren van de taken van de bestuursleden

-         algemeen toezicht op werking

-         begeleiden van bestuurders (motiveren, inspireren, stimuleren)

 

Functieomschrijving

Is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van het secretariaat en derhalve de rechterhand van de voorzitter. Hij waakt over de opvolging van de administratieve richtlijnen m.b.t. lidmaatschap, verzekeringen, … De secretaris kan zich laten bijstaan door derden voor de uitvoering van bepaalde administratieve opdrachten of voor gespecialiseerde administratieve taken

Taakomschrijving

 • verzorgt de administratie m.b.t. leden, verzekeringen, vrijwilligers, federatie, aanvraag subsidies, trainingen, wedstrijden,…
 • maakt verslag van de vergaderingen
 • zorgt voor de verzendingen
 • houdt bestuursleden op de hoogte van relevante aangelegenheden
 • beheert archief

 

Functieomschrijving

De Algemene Zaken commissie waakt over de kwaliteit van het materiaal. Zorgt voor een de nodige aankopen om de goede werking van de club te bestendigen. Onderhoudt het contact met de vrijwilligers

Taakomschrijving

 • beheer vrijwilligers
 • aankoop materiaal
 • beheer materiaal

 

Functieomschrijving

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel management. Hij doet de boekhouding van de inkomsten en de uitgaven. Volgt de financiële geldstroom van de club op en waakt over de correctheid van de inkomsten en uitgaven. Hij maakt een realistische begroting op en waarschuwt tijdig voor mogelijke afwijkingen hierop.

Taakomschrijving

 • voert boekhouding van inkomsten en uitgaven
 • ontvangt gelden en doet betalingen
 • stelt begroting op en tussentijdse overzichten
 • maakt financiële analyse en -verslagen van projecten,…
 • waarschuwt tijdig voor financiële problemen

 

Commerciële Zaken - Sponsoring

Functieomschrijving

Het verwerven van extra financiële en logistieke middelen via sponsoring en reclamemogelijkheden voor bedrijven, zelfstandige ondernemers en privé personen. Zorgt voor de interne communicatie zodat iedereen altijd op de hoogte is van de relevante beslissingen en gebeurtenissen. Zorgt tevens voor de externe promotie naar diverse doelgroepen zoals inwoners, media, …Gebruikt hiervoor de gepaste communicatiekanalen zoals website, nieuwsbrief, sms, infovergaderingen, …

Taakomschrijving

 • afbakenen van de verschillende vormen van sponsoring die in aanmerking komen voor de club (financiële sponsoring, mediasponsoring, accommodatie, diensten, materiaal, personeel, know-how,…)
 • welke soort sponsoring zoeken we (structurele sponsoring via partnership, projectsponsoring,…)
 • welke return kan de club geven (naamkoppeling via logovermelding op kleding, panelen, affiches, attributen)
 • opmaken plan zoeken van potentiële sponsors (wie gaat zoeken, waar gaan we zoeken, welke relaties kunnen we inschakelen, hoe benaderen?…)
 • opmaken van sponsordossier (voorstellen eigen organisatie, project, sponsorvoorstel uitwerken)
 • onderhouden van relaties met sponsors (wie, hoe, welke gelegenheden, welke investeringen doen we in deze sponsors?…)
 • praktische afspraken m.b.t. aanmaak en onderhoud reclamepanelen, opslag panelen,…
 • verzamelt alle relevante info van commissies, bestuursvergaderingen,…
 • vertaalt deze info in duidelijke verstaanbare taal
 • houdt iedereen permanent op de hoogte via website, sms, nieuwsbrief,…
 • organiseert de jaarlijkse infovergadering
 • is verantwoordelijk voor de publiciteit van al de activiteiten

 

Functieomschrijving

De sporttechnische commissie waakt over de kwaliteit van trainingen en wedstrijden. Zorgt voor een logische opbouw en onderlinge afstemming van de oefenstof. Volgt de didactische en sporttechnische evolutie op de voet en vertaalt dit naar de praktijk. Zorgt voor een gepaste, leeftijdsgebonden aanpak met aandacht voor de sportfilosofie van de club

Taakomschrijving

 • opmaak van trainingsprogramma’s
 • selectie van de sporters
 • evaluatie en progressierapporten van de sporters
 • opmaak programma van wedstrijden en tornooien
 • evaluatie van trainingen en wedstrijden
 • inhoudelijke organisatie van trainingsstages

 

Functieomschrijving

De jeugdsportcoördinator waakt over de kwaliteit van trainingen en de doorstroming en inpassing van de jeugd bij de selectie (op lange termijn).

Hij volgt de didactische en sporttechnische evolutie op gebied van jeugdbegeleiding op de voet en vertaalt dit naar de praktijk. Zorgt voor een gepaste, leeftijdsgebonden aanpak met aandacht voor de sportfilosofie van de club.

Taakomschrijving

 • opmaak van trainingsprogramma’s
 • doorstroming naar 1e elftal; taktiek en techniek
 • evaluatie en progressierapporten van de (jeugd)sporters
 • opmaak programma van oefenwedstrijden
 • evaluatie van trainingen en oefenwedstrijden